podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

Obiekty tymczasowe a podatek od nieruchomości

Firma posiada wiaty (blaszaki) oraz namioty, które nie są trwale związane z gruntem. Wykorzystuje je w działalności gospodarczej jako powierzchnię magazynową. Firma posiada też na działce kontener sanitarny. Czy od tych obiektów należy opłacać podatek od nieruchomości?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. ustawie, budynek oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Z kolei za budowlę uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zatem w zakresie kwalifikowania obiektów do budynków lub budowli ustawa powyższa odsyła do definicji zawartych w Prawie budowlanym.

Zgodnie z Prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), pod pojęciem:

  • budynku - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2);
     
  • budowli - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak np.: wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, a także części budowlane urządzeń technicznych (m.in. kotłów, pieców przemysłowych) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3).

Wymienione w pytaniu obiekty nie mieszczą się w zakresie ww. definicji budynku ani budowli.

Mogą być natomiast zaliczone do obiektów tymczasowych zdefiniowanych w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego. Zgodnie z tą definicją, przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Jednak tymczasowe obiekty nie są wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jako obiekty podlegające podatkowi od nieruchomości.

Obiekty tymczasowe a podatek od nieruchomości Problem opodatkowania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych był już rozważany w orzecznictwie sądów administracyjnych. NSA w składzie siedmiu sędziów w uchwale z 3 lutego 2014 r., sygn. akt II FPS 11/13 stwierdził, że tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, może być budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu Prawa budowlanego. Na tę uchwałę powołał się także NSA w Warszawie w wyroku z 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2027/14. Przedmiotem sporu rozstrzygniętego w tym wyroku na korzyść podatnika było opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hal namiotowych o charakterze tymczasowych obiektów budowlanych, które nie były trwale z gruntem związane. W wyroku tym NSA orzekł m.in., iż z punktu widzenia standardów konstytucyjnych nie sposób zaakceptować sytuacji, gdy jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości byłyby traktowane budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego nienależące do kategorii obiektów, które expressis verbis wymieniono w tym przepisie (lub - co wynika z wcześniejszych ustaleń - w pozostałych przepisach rozważanej ustawy albo w załączniku do niej), lecz będące obiektami jedynie do nich podobnymi.

W świetle powyższego, skoro namioty, kontenery (blaszaki) nie spełniają kryteriów określonych dla budynku czy budowli, to tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60