podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty targowej

W sytuacji gdy przy dokonywaniu sprzedaży współdziała w różnym charakterze kilka podmiotów, tylko jeden z nich może być obciążony opłatą targową.


STAN FAKTYCZNY:

Od czerwca do sierpnia 2015 r. spółka prowadziła sprzedaż odzieży na działce niebędącej jej własnością. Zajmując powierzchnię powyżej 100 m2, spółka odmawiała uiszczenia opłaty targowej wynoszącej 250 zł dziennie, powołując się na porozumienie zawarte z osobą fizyczną, która miała tej sprzedaży dokonywać.

W związku z odmową uiszczenia opłaty targowej, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. wójt gminy wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia spółce wysokości zobowiązania z tytułu opłaty targowej. Po przeanalizowaniu dokumentów wójt uznał, że sprzedaży dokonywała spółka i określił jej zobowiązanie z tytułu opłaty targowej w wysokości 38.000 zł. Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie, powołał się na postanowienia "porozumienia", wywodząc z nich, że osoba fizyczna nie zawierała umów sprzedaży na swój rachunek i ryzyko - jako sprzedawca rzeczy powierzonej, a jedynie umożliwiała osobom fizycznym zawieranie umów sprzedaży ze spółką. SKO utrzymało w mocy decyzję wójta.

Spółka nie zgodziła się z decyzją SKO i skierowała sprawę do WSA. W ocenie Sądu zobowiązanym do uiszczenia opłaty targowej jest podmiot dokonujący czynności powodującej powstanie obowiązku podatkowego, w rozpatrywanym przypadku - sprzedaży.

W skardze kasacyjnej spółka zaskarżyła wyrok w całości, zarzucając Sądowi zawężającą interpretację przepisów o podatkach i opłatach lokalnych.


SĄD ORZEKŁ:

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż skarga kasacyjna jest niezasadna.

Uznał, że w rozpoznawanej sprawie organy podatkowe oraz sąd pierwszej instancji prawidłowo uznały spółkę za podmiot dokonujący sprzedaży, a co za tym idzie - za podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej. W myśl art. 535 K.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Jak więc wynika z przytoczonego przepisu, do elementów przedmiotowo istotnych umowy sprzedaży należy przeniesienie własności rzeczy, a tę zdolność posiadała jedynie spółka, jako właściciel rzeczy. Tylko ona mogła w tym układzie dokonać sprzedaży. Taki charakter działania spółki potwierdzają również dowody dokonanej sprzedaży - paragony, które były wystawiane przez spółkę z wykorzystaniem zarejestrowanych na nią kas fiskalnych. Z paragonów tych wynikało, że dla kupującego stroną zawartej przez niego umowy była spółka. Ona więc, a nie osoba fizyczna, była zobowiązana do ponoszenia opłaty targowej. Rola osoby fizycznej polegała na pośredniczeniu przy dokonywaniu sprzedaży, za co zgodnie z postanowieniami tej umowy otrzymywała od spółki stosowną prowizję. W związku z powyższym NSA za niezasadne uznał zarzuty skargi kasacyjnej, w których spółka kwestionowała uznanie jej za podatnika w zakresie opłaty targowej.

(wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 2349/16)

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60