podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015

Wspólna nieruchomość a zwolnienie z podatku jednego ze współwłaścicieli

Spółka z o.o. odsprzedała połowę udziałów w nieruchomości innemu przedsiębiorcy. Ten uzyskał właśnie status zakładu pracy chronionej. W związku z czym przysługuje mu zwolnienie w zakresie opłacania podatku od nieruchomości. Na jakich zasadach należy teraz regulować to zobowiązanie?

W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), w przypadku gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Zasada ta nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy wyodrębniono własność lokali.

Sprawa się komplikuje, gdy któremuś ze współwłaścicieli przysługuje prawo do zwolnienia w opłacaniu podatku od nieruchomości. Ustawodawca nie uregulował tego zagadnienia, natomiast sądy i organy podatkowe zajmują w tej kwestii różne stanowiska. W praktyce przeważa pogląd, że w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, wówczas do zapłaty całości podatku zobowiązany jest ten współwłaściciel (bądź współwłaściciele), który z takiego zwolnienia nie korzysta. Takie stanowisko zaprezentował też resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 14042 z dnia 4 stycznia 2010 r. Resort stwierdził, że zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych nie wywołuje skutków względem współdłużników i wówczas pozostali współwłaściciele (niezwolnieni z zapłaty podatku) są zobowiązani do spełnienia świadczenia w pełnej kwocie. Odmienne stanowisko zaprezentował natomiast ostatnio WSA w Rzeszowie w orzeczeniu z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 322/14. Orzekł on bowiem, że w takiej sytuacji od wysokości zobowiązania podatkowego naliczonego od całej nieruchomości należy odliczyć kwotę, która wynika z opodatkowania części zwolnionej. Chodzi o kwotę podatku należnego za tę część nieruchomości, która wykorzystywana jest przez podmiot zwolniony z obowiązku podatkowego.


Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).


W świetle powyższego spółka powinna wystąpić do właściwego sobie organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. Przypomnijmy, że za wydanie interpretacji trzeba wnieść opłatę w wysokości 40 zł. Gdyby składany wniosek zawierał kilka odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, wówczas opłata pobrana zostanie od każdego przedstawionego odrębnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Opłatę trzeba uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Organ zobowiązany jest wydać interpretację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. W przypadku niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60