podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015

Przekształcenie spółek a podatek od środków transportowych

Samochody ciężarowe były własnością spółki jawnej i na nią zostały zarejestrowane. Spółka jawna przekształciła się w spółkę komandytową, lecz samochody nie zostały jeszcze przerejestrowane. Czy mimo to spółka komandytowa ma płacić podatek od środków transportowych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z wyjątkiem środków transportowych stanowiących współwłasność, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Zarówno spółka jawna, jak i spółka komandytowa nie posiadają osobowości prawnej, jednak obie mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi (art. 8 ust. 1 K.s.h.). Spółka jawna może być zatem właścicielem środków transportowych, figurując w dowodach rejestracyjnych pojazdów jako ich właściciel. Będąc właścicielem samochodów ciężarowych, spółka jawna zobowiązana była płacić podatek od środków transportowych. Stosownie do art. 553 § 1 K.s.h., spółce przekształconej (w naszym przypadku komandytowej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (zasada kontynuacji). Wracając na grunt podatkowy należy przypomnieć, że do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej, w tym rozdziału 14 części ogólnej - Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 2 § 1 pkt 3 O.p.). Z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 93a O.p. wynika, że spółka handlowa powstała na skutek przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Przepisy Ordynacji przewidują tu zasadę sukcesji, która w skutkach jest identyczna, jak zasada kontynuacji przewidziana w K.s.h. Zachowana zatem pozostaje ciągłość w aspekcie podatkowym. Majątek przekształcanej spółki nie podlega likwidacji, staje się majątkiem spółki przekształconej. Skoro zatem z momentem przekształcenia spółka komandytowa przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształconej, to stała się podatnikiem i zobowiązana jest do zapłaty podatku od środków transportowych na zasadach obowiązujących spółkę przekształconą, mimo nieprzerejestrowania samochodów.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60